Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Dr.Szentimrey Mária Ügyvédi Iroda az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), az európai általános adatvédelmi rendelet ( a továbbiakban: GDPR) , az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.),illetve az ügyvédi tevékenységről szóló 2017.évi LXXVIII. évi törvény (atovábbiakban: Ütv.) rendelkezéseinekmegfelelően, biztosítani kívánja az adatkezelés jogszerűségét. Ennek érdekében tájékoztatni kívánja ügyfeleit és partnereit (érintettek) az általuk megadott személyes adatok kezelésének részleteiről.

I. Fogalom meghatározások

1. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

3. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

4. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

5.Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

6. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. az egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

II. Az adatkezelő adatai:

cégnév: Dr. Szentimrey Mária Ügyvédi Iroda

székhely: 1055 Budapest, Szt. István krt. 17. I./6.

kapcsolat: tel/fax +361-311-7247

mobil: +36-30/9962-824

email: iroda@szentimrey.hu

Adatvédelmi tisztviselők:

Dr. Szentimrey Mária

Dr. Szentimrey Zsuzsanna

Adatvédelmi tisztviselők a kapcsolatfelvétel során közölt személyes adatokat kezelik.

III. Adatkezelés célja

Az egyes ellátandó ügyekre vonatkozó és hatályos jogszabályi rendelkezés szerint való megfelelés céljából, továbbá az ügyfél jogi igényének érvényesítése, a kötelező adatszolgáltatás, valamint a kapcsolattartás céljából.

IV. Adatszolgáltatás jogalapja:

Az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 4.§ (1) bek., 5. § (1) bek. a) pont) alapján, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint.

A 16. életévüket be nem töltött személyek az adatkezeléshez kizárólag a felettük szülői felügyeletet gyakorló személy útján vagy az ő engedélyével járulhatnak hozzá.

V. Érintettek köre, kezelt személyes adatok, adatkezelés időtartama

Érintettek köre, azok a természetes személyek, akik az Adatkezelővel a kapcsolatot email útján felveszik.

Az érintett által kezdeményezett megkeresés esetén, az érintett személyes adatainak kezeléséhez önkéntesen járul hozzá. A megkeresés során az érintett a nevét, email címét, telefonszámát adja meg. Későbbiekben a kapcsolatfelvétel során az adott járatkésési ügyhöz, azaz a jogalaphoz kapcsolódó egyéb szükséges adatokat, dokumentumokat szolgáltat Adatkezelő részére.

Kezelt személyes adatok a név (család- és utónév), e-mail cím, telefonos elérhetőség, a kapcsolatfelvétel során feltárt egyéb a jogalaphoz kapcsolódó egyéb személyes adat.

Esetleges per esetén további személyes adat, azaz lakóhely, tartózkodási hely, székhely, születési idő, születési hely, illetve az ügyvédi átvilágításhoz szükséges adatok, továbbá az érintett által előadottak és annak jogi megoldásával kapcsolatos információk, iratok, egyéb elektronikus dokumentumok.

Adatkezelés időtartama: Az adatokat az adatkezelő az Ütv., továbbá ügyvédi kamarai szabályzatok által előírtaknak megfelelően,illetve az érintettek hozzájárulásának visszavonásáig őrzi.

VI. Adatbiztonság:

Adatkezelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtesz mindent annak érdekében, hogy a rá bízott személyes adatokat csak a fentiekben rögzített célokra használja fel, és ne kerüljön sor azok jogellenes úton történő felhasználására, továbbítására, módosítására, elérhetetlenségére, illetve megsemmisülésére.

VII. A kezelt adatokhoz való hozzáférés, valamint azok továbbítása

Adatkezelő minden adathoz hozzáfér, de nem gyűjt hírlevél feliratkozáshoz email címeket sem egyéb adatokat.

A weboldal tárhelyszolgáltatója (hosting): Tárhely.EU Szolgáltató Kft, a honlapon keresztül minden adathoz hozzáfér. A postafiók szolgáltatója a Magyar Telekom Nyrt., az info@jaratkeses.hu e-mail címen keresztül megadott minden adathoz hozzáfér.

A weblap a Magyar Telekom Nyrt. szolgáltató által biztosított, amelyhez saját domain név tartozik. Csak azok az adatok kerülnek gyűjtésre a weboldal látogatása során, amelyeket a szolgáltató gyűjt. A szolgáltató oldalon megtekinthetik a szolgáltató adatvédelmi szabályzatát.

VIII. Az érintett jogai

a.)kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b.)kérelmezheti azok helyesbítését, törlését
c.)kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását,
d.)tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
e.)gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát,

f.)az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa,

g.)jogorvoslattal élhet,

IX. Jogorvoslati tájékoztatás:

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel forduljon az Adatkezelő felé bizalommal.

Az adatkezelés során felmerült panaszával kapcsolatban Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.nahi.hu) jár el.

Jogsértés esetén az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes  törvényszék felé fordulhat, ugyanis az adatvédelmi perek a törvényszék hatáskörébe tartoznak.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat 2018. május 24. napjától visszavonásig hatályos.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására.

Jelen adatvédelmi tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, valamint a magyarjog szabályai, így különösen az Infotv. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.